Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu https://patoki.pl,

który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu,

którego Administratorem jest GREEN VALLEY z siedzibą przy ul. Ludnej 45 w Milanówku.

§1 Słownik i Definicje


Serwis - serwis internetowy "PATOKI.PL" działający pod adresem https://patoki.pl

Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem

Administrator Serwisu / Danych - Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma " GREEN VALLEY ANGELIKA CHECHŁACZ ", prowadząca działalność pod adresem: ul. Ludnej 45

w Milanówku, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5771864296, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

Ograniczenie przetwarzania - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania

Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

 

Zgoda - zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych

Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

Pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

 

Anonimizacja - Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje "dane osobowe" uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§2 Rodzaje Plików Cookies

 


Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system

teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie

Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 

Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§3 Bezpieczeństwo dostępu oraz składowania danych

Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie - Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.

Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.

Cookie zewnętrzne - Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zostanie opublikowana w serwisie https://patoki.pl i będzie dostępna w formie opisu z aktywnym linkiem zewnętrznym.

 

Kontrola plików Cookie:

- Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies przez każdą witrynę internetową w tym również w zakresie korzystania z serwisu https://patoki.pl

- Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronach producentów oprogramowania dostarczające przeglądarki internetowe. Poniżej załączamy linki dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-11

Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w- przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Mozilla:

https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Safari:

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

- Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi dostępnych w przeglądarkach internetowych lub urządzeniach.

- Przechowywanie haseł - Administrator oświadcza, że hasła przechowywane są w zaszyfrowanej postaci, używając najnowszych standardów i wytycznych w tym zakresie. Deszyfracja podawanych w Serwisie haseł dostępu do konta jest praktycznie niemożliwa.

- Przechowywanie danych osobowych - Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.

- Zagrożenia po stronie Użytkownika – Administrator danych osobowych oświadcza, iż stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zasad zwiększających bezpieczeństwo w postaci stosowania odpowiedniego oprogramowania antyspamowego, antywirusowego oraz zabezpieczać swoje połączenie internetowe stosując zaporę ogniową firewall lub inne urządzenia filtrujące i zabezpieczające ruch przychodzący i wychodzący do sieci internet.

§4 Wykorzystywanie plików Cookie

Pliki cookie w serwisie https://patoki.pl wykorzystywane są w następujących aspektach: - Umożliwienie Logowania do serwisu


- Personalizacja ustawień danego użytkownika serwisu
- Usprawnienia i ułatwienia w zakresie korzystania z serwisu

- Usługi wyświetlania i personalizowania reklam pod danego użytkownika - Usługi afiliacyjne
- Świadczenie usług multimedialnych
- Statystyki odwiedzin oraz dostępności serwisu

- Udostępniania usług społecznościowych

§5 Cel przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników podane za pośrednictwem serwisu https://patoki.pl wykorzystywane są w następujących celach:

A) Realizacji usług elektronicznych:

- Rejestracji i utrzymania konta użytkownika w serwisie

- Usługi wysyłki Newslettera – przesyłania treści reklamowych za zgodą użytkownika

- Usługi komentowania i wyrażania opinii użytkownika

- Usługi udostępniania informacji w serwisach zewnętrznych współpracujących raz innych serwisach społecznościowych

B) Komunikacji bieżącej Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych osobowych

C) Zapewnienia aspektów bieżących i prawnych dla realizacji zadań Admnistratora serwisu

Dane o Użytkownikach gromadzone są anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

- Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora
- Prowadzenia statystyk
- Obsługi programów afiliacyjnych
- Serwowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników - Remarketing

§6 Pliki cookie przetwarzane przez serwisy zewnętrzne

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. W ustawieniach swojej przeglądarki można decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe.

 

Poniżej lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać i wykorzystywać pliki cookies:

https://www.youtube.com

https://vimeo.com/

https://www.booking.com/

https://www.facebook.com

https://twitter.com

https://policies.google.com

https://wix.com

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposobu wykorzystywania plików cookie

§7 Rodzaje danych wykorzystywanych i gromadzonych danych

Serwis https://patoki.pl gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników w trakcie korzystania z serwisu.

Serwis gromadzi dane automatycznie dotyczące:

 

- Adresu IP
- Typ przeglądarki
- Rozdzielczość ekranu

- Orientacyjnej lokalizacji użytkownika
- Otwieranie podstrony serwisu
- Czasu spędzonego na danej stronie i podstronie serwisu

- Rodzaj i wersja systemu operacyjnego - Adres strony odsyłającej
- Język przeglądarki
- Prędkość łącza internetowego

- Informacje o dostawcy usług internetowych użytkownika

Dane gromadzone podczas rejestracji podawane dobrowolnie przez Użytkownika: - Imię / nazwisko / pseudonim


- Login
- Adres e-mail

- Adres IP z którego dokonano rejestracji i potwierdzono zgody

Dane gromadzone do wysyłki Newslettera:


- Imię / nazwisko / pseudonim
- Adres e-mail
- Adres IP z którego dokonano rejestracji i potwierdzono zgody

Dane gromadzone podczas komentowania: - Imię i nazwisko / pseudonim


- Adres e-mail
- Adres www

- Adres IP z którego dokonano wpisu komentarza

Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

§8 Dostęp do danych osobowych przez osoby trzecie

Odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator oraz Spółki zależne które działają w ramach grupy tworzącej serwis https://patoki.pl . Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu, oraz realizacji płatności online lub innych usług powiązanych tj.:

 • firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora - Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera

 • Firmy pośredniczące w procesie realizacji płatności

§9 Sposoby przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.

 • Dane osobowe mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania) po stronie Serwisu https://patoki.pl .

 • Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim

 • Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) będą przekazywane poza Unię Europejską (google, usługi

 • hostingu).

 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania)

§10 Podstawy prawne dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Serwis https://patoki.pl przetwarza dane osobowe na podstawie poniższych przepisów:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)

 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

§11 Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników

Wskazane dane osobowe są przechowywane i wykorzystywane przez Administratora wyłącznie przez okres świadczenia usługi w ramach Serwisu https://patoki.pl . Po wykonaniu określonych działań przez użytkownika jak np.: usunięcie konta, wypisanie się z Newslettera, są one usuwane lub anonimizowane w okresie maksymalnie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usługi.

Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż

przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika.

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony

§12 Prawa użytkowników dotyczące przetwarzania danych osobowych

Prawo dostępu do danych osobowych


Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

Prawo do sprostowania danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

Prawo do usunięcia danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji).

W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora

Prawo wniesienia skargi

Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§13 Wymagania serwisu

Administrator serwisu https://patoki.pl oświadcza iż:

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§14 Informacja o linkach zewnętrznych

W Serwisie https://patoki.pl - mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem https:// patoki.pl

§15 Zmiany Polityki prywatności

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.

 

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 14 dni roboczych od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki Prywatności. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.

 

Wszelkie wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu

https://patoki.pl/polityka_prywatnosci.pdf

 

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Serwisu

§16 Administrator Danych:

Administratorem serwisu jest:

GREEN VALLEY ANGELIKA CHECHŁACZ z siedzibą przy ul. Ludnej 45 w Milanówku NIP: 5771864296

Dane kontaktowe do administratora danych osobowych: Adres korespondencyjny: ul. Ludna 45, Milanówek Adres e-mail: kontakt@patoki.pl  Telefon: +48500120553